รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

* สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี [บัตรเหรียญพิทักษ์ | ศูนย์ดำรงธรรม]

* ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   

        

Copyright 2011 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ.
Free Joomla Theme by Hostgator