คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

* สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  -  การออกใบอนุญาต/ใบรับรองเพื่อการน้ำเข้าส่งออกสัตว์น้ำด้วยระบบเอกสาร (Manual) กรณีเป็นใบอนุญาต/ใบรับรองที่มีค่าธรรมเนียม

  -  การออกใบอนุญาต/ใบรับรองเพื่อการน้ำเข้าส่งออกสัตว์น้ำด้วยระบบเอกสาร (Manual) กรณีเป็นใบอนุญาต/ใบรับรองที่ไม่มีค่าธรรมเนียม

  - การขึ้นทะเบียนสถานกักกันสัตว์น้ำ

  - การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตว์น้ำ)

  - การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตว์น้ำ)

* สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                      * สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

   

        

Copyright 2011 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ.
Free Joomla Theme by Hostgator