คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

* สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  -  คู่มือการใช้งานระบบจองห้องประชุมออนไลน์

  -  คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  -  คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

  -  คู่มือการลา และแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตการลาประเภทต่าง ๆ 

* ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  -  คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทะเบียนชื่อบุคคลและการใช้คำนำหน้า

  -  คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาวุธปืน

  -  คู่มือในการบริหารท้องที่

  -  คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนประวัติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

* สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  -  คู่มือด้านงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

  -  คู่มือด้านกองกิจการชุมชนและบริการสังคม

  -  คู่มือการเขียนข้อเสนอการวิจัยกรมคุมประพฤติ

* สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

* สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                      * สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

   

        

Copyright 2011 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน.
Free Joomla Theme by Hostgator