ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย

 

     − มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

       − คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
       − คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 
 

     − หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5621 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

 

     − คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 5464/2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

 

ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

 

การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

   

        

Copyright 2011 ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน.
Free Joomla Theme by Hostgator