โครงสร้างการบริหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายวิชวุทย์ จินโต

รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายประเวศ ไทยประยูร

รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม

รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายสาโรช กาญจนพงศ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายศักดาพร รัตนสุภา

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

- สนจ.สฎ. (กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม)
- ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศอ.ปส.จ.สฎ.)
- ที่ทำการปกครองจังหวัด
- สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
- สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
- สนง.คุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- สนง.คุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
- สนง.คุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
- สนง.คุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
- สนง.บังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- สนง.บังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาไชยา
- สนง.บังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
- สนง.บังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
- เรือนจำอำเภอไชยา
- เรือนจำอำเภอเกาะสมุย

- สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
- สนง.ขนส่งจังหวัด
- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

- สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

- สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
- สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  จังหวัด
- สนง.แรงงานจังหวัด
- สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
- สนง.จัดหางานจังหวัด
- สนง.ประกันสังคมจังหวัด
- สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
- สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
- สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด
- สนง.พลังงานจังหวัด
- สนง.สาธารณสุขจังหวัด/รพ.สุราษฎร์ธานี
- สนง.ศึกษาธิการจังหวัด

- สนจ.สฎ. (กลุ่มงานอำนวยการ , กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล , กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
- สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
- สนง.เกษตรจังหวัด
- สนง.ประมงจังหวัด
- สนง.สหกรณ์จังหวัด
- สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
- สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
- สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
- สนง.คลังจังหวัด
- สนง.พาณิชย์จังหวัด
- สนง.สถิติจังหวัด

   

        

Copyright 2011 โครงสร้างการบริหารงาน.
Free Joomla Theme by Hostgator