IMAGE การประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ครั้งที่ 6/2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปสู่ Oil Palm City ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปสู่ Oil Palm...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 10/2564
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...
IMAGE การตรวจติดตามผลการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจติดตามผลการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)...

Read More...

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564 โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดฯ ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 เพื่อให้เกิดการประสานงานและบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัดอย่างมีเอกภาพ รวมถึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ในการนี้มีนายชัยพร นุภักดิ์ เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชุมดังกล่าวด้วย

ณ ห้องท่าวัง 2 โรงแรมวังใต้ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

 

   

        

Copyright 2011 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564.
Free Joomla Theme by Hostgator