Accessibility Tools

A A A

facebook  youtube

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2564

images show

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2564 (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา) ผ่านระบบ VCS ซึ่งการประชุมมีวาระพิจารณาในประเด็น
1.การขอคืนเงินงบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกลุ่มจังหวัดฯ จำนวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม เนื่องจากโครงการและกิจกรรมดังกล่าวไม่สามารถจัดได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ การขอใช้เงินเหลือจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 และการขอใช้เงินชดเชยงบประมาณที่พับไป จำนวน 3 โครงการ
3.การโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จำนวน 17 โครงการ

ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

Copyright © 2021  www.suratthani.go.th