IMAGE การประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ครั้งที่ 6/2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปสู่ Oil Palm City ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปสู่ Oil Palm...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 10/2564
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...
IMAGE การตรวจติดตามผลการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจติดตามผลการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)...

Read More...

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 17/2564

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 17/2564 ณ ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยคณะกรรมการฯ ได้นำเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาต่อไปนี้
1.มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.มาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงาน
3. การเคลื่อนย้ายแรงงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ของบริษัท แคร์ คอน จำกัด เพื่อมาทำงานอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4.ขออนุมัติใช้แบบหนังสือรับรองสำหรับนักท่องเที่ยวในระบบ Samui Plus Model / แบบการจองโรงแรมในระบบ Samui Extra Plus Hotel และระบบ She ของโครงการ Samui Plus Model
5.การปฎิบัติตามแผนเหตุพิทักษ์ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า กรณีศปก.อ. เกาะสมุย มีคำสั่งฯ เกี่ยวข้องกับมาตรการชั่วคราว สำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยให้มีผลบังคับเป็นคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6. ปรับปรุงมาตรการในโครงการ Samui Plus Model เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าร่วม Phuket Sandbox เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับพื้นที่นำร่องอื่น ( 7+7 ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7.ขอจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หรือสถานแยกกักกันในชุมชน (Community Isolation : CI ) เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์พักพิงอุ่นไอรัก ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจัดตั้งสถานที่กักกันโรค Local Quarantine (LQ ) ณ ศูนย์พักพิงไออุ่นรัก ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
8. ขอปรับโรงพยาบาลสนามท่าโรงช้าง (เดิม) เป็น Cohorts Ward เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการมากขึ้น และ ขอจัดตั้งโรงพยาบาล (ใหม่ ) เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียว ณ สนามแข่งรถ ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9.ขอสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสนามท่าโรงช้าง และสถานแยกกักกันในชุมชน (Community Isolation :CI ) ที่ศูนย์พักพิงอุ่นไอรัก ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
10. ขอสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ สนับสนุนโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11.ขอสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนหน่วยบริการ สาธารณสุข จุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรอง มูลนิธิ กู้ภัยและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกอำเภอ เช่น PPE ชุดกาวน์กันนำ้ ถุงมือ แมส แอลกอฮอล์ ฯลฯ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12.การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19
13. การดำเนินการเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) เดือนสิงหาคม อีก 4 ครั้ง ในกลุ่มประชากรเสี่ยง และสถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจโดยวิธี PT-PCR โดยการทำแบบรวมตัวอย่าง ( ป้ายหลังโพรงจมูก Pooled nasopharyngeal swab ) เพิ่มกลุ่มเป้าหมายในแคมป์คนงานจำนวน 10 ราย/อำเภอ
14. การบริหารจัดการควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมเฉพาะ โดยใช้หลักการ Bubble and Seal
15. อนุมัติใช้ชุด Antigen (Rapid Test) และชุด Antigen Test Kits รวมทั้งขอภาคเอกชนร่วมในการเก็บและตรวจตัวอย่าง โดยเบิกจ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือตามสิทธิ โดยมีแผนการดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก Active Case Finding ( ACF ) ตรวจโดยวิธี Antigen Test Kits หรือ Real-time PCR (RT-PCR)

ณ ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

   

        

Copyright 2011 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 17/2564.
Free Joomla Theme by Hostgator