IMAGE การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ...

Read More...
IMAGE การตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 17/2564
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

Read More...

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา  09.30 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564 โดยในที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงานในเรื่อง
1.ความก้าวหน้า Mice city ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.การกระจายสินค้าผลไม้ (เงาะ มังคุด) และในที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็น
1.โครงการฮักไทยสุราษฎร์ธานี (HUG THAIS HUG SURATTHANI) โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายทั้งของคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติใน 3 กลุ่ม สินค้า คือ อาหาร การท่องเที่ยว และสินค้าไทย ผ่านแนวคิด "ฮักกิน ฮักเที่ยว ฮักใช้" โดยใช้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่นำร่อง
2.การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแผ่นดินใหญ่จังหวัดสุราษฎร์ธานี การพัฒนาการท่องเที่ยวเกษตรอำเภอพนมและหมู่เกาะทะเลใต้ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า)
3.โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและการประชุมดังกล่าวได้จัดให้มีการประชุมผ่านระบบ Application Zoom ด้วย
ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย

ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

   

        

Copyright 2011 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564.
Free Joomla Theme by Hostgator