IMAGE การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 16/2564
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา  10.00 น. นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

Read More...
IMAGE พิธีเปิด และบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ( ชรบ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา  09.00 น. นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ( ชรบ.)...

Read More...
IMAGE การประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น (ภาคใต้) ต่อผลการศึกษาโครงการจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570)
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา  09.00 น. นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น (ภาคใต้)...

Read More...
IMAGE การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังการเปิดรับนักท่องเที่ยวของ 3 เกาะ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) ภายใต้รูปแบบ Samui Plus Model
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา  10.00 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังการเปิดรับนักท่องเที่ยวของ 3 เกาะ (เกาะสมุย...

Read More...

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 2

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา  09.00 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 2 ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนา ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาและโครงการระยะ 5 ปี และโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ในการนี้มีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายอัมรินทร์ นวลน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประชาคมแผนพัฒนาฯจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

   

        

Copyright 2011 การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 2.
Free Joomla Theme by Hostgator