Accessibility Tools

A A A

facebook  youtube

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 2

images show

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา  09.00 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 2 ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนา ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาและโครงการระยะ 5 ปี และโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ในการนี้มีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายอัมรินทร์ นวลน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประชาคมแผนพัฒนาฯจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

Copyright © 2021  www.suratthani.go.th