Accessibility Tools

A A A

facebook  youtube

พิธีเปิด และบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ( ชรบ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

images show

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา  09.00 น.

นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ( ชรบ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

ณ กองร้อยอาสารักษาดิแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

Copyright © 2021  www.suratthani.go.th