Accessibility Tools

A A A

facebook  youtube

  • หน้าแรก
  • ข่าวสารและประกาศ
  • ข่าวผู้บริหาร
  • การประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น (ภาคใต้) ต่อผลการศึกษาโครงการจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570)

การประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น (ภาคใต้) ต่อผลการศึกษาโครงการจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570)

images show

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา  09.00 น.

นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น (ภาคใต้) ต่อผลการศึกษาโครงการจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยกำหนดจัดประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น (ภาคใต้) ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภูมิภาคต่อผลการศึกษาของโครงการ ร่างวิสัยทัศน์ ร่างประเด็นยุทธศาสตร์ (เบื้องต้น) สำหรับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566-2570) ให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ณ ห้องปฏิบัติงาน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

Copyright © 2021  www.suratthani.go.th