IMAGE การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 16/2564
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา  10.00 น. นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

Read More...
IMAGE พิธีเปิด และบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ( ชรบ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา  09.00 น. นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ( ชรบ.)...

Read More...
IMAGE การประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น (ภาคใต้) ต่อผลการศึกษาโครงการจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570)
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา  09.00 น. นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น (ภาคใต้)...

Read More...
IMAGE การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังการเปิดรับนักท่องเที่ยวของ 3 เกาะ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) ภายใต้รูปแบบ Samui Plus Model
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา  10.00 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังการเปิดรับนักท่องเที่ยวของ 3 เกาะ (เกาะสมุย...

Read More...

การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังการเปิดรับนักท่องเที่ยวของ 3 เกาะ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) ภายใต้รูปแบบ Samui Plus Model

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา  10.00 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังการเปิดรับนักท่องเที่ยวของ 3 เกาะ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) ภายใต้รูปแบบ Samui Plus Model เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ในประเด็นสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางแก้ไข และระบบIT ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Application Zoom) ในการนี้มีนายธีรพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย นายสนั่น ณ นุวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด นายสำนวน ทองศรี จ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) อำเภอเกาะสมุย นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย

ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ COMMAND CENTER (Samui+ Model) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

   

        

Copyright 2011 การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังการเปิดรับนักท่องเที่ยวของ 3 เกาะ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) ภายใต้รูปแบบ Samui Plus Model.
Free Joomla Theme by Hostgator