IMAGE การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ...

Read More...
IMAGE การตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 17/2564
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

Read More...

การลงพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid -19

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid -19 ดังนี้

1. เวลา 13.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน มอบนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 ให้กับฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง

2. เวลา 15.00 น. ณ บ้านปากน้ำ ม.1 ต.พะแสง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้กักตัวเพื่อเฝ้าระวังการจากความเสี่ยงได้รับเชื้อ Covid-19

3. เวลา 15.30 น. ณ ทีอาร์รีสอร์ท ม.1 ต.พะแสง ตรวจเยี่ยมสถานที่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง Local Quarantine (LQ) มีผู้กักตัว 33 คน

ณ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

 

 

   

        

Copyright 2011 การลงพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid -19.
Free Joomla Theme by Hostgator