IMAGE การลงพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid -19
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid -19 ดังนี้ 1. เวลา 13.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน...

Read More...
IMAGE การลงพื้นที่ของคณะทำงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา  09.00 น. นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานคณะทำงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะทำงานช่วยเหลือการปฏิบัติงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา  09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานช่วยเหลือการปฏิบัติงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ...

Read More...
IMAGE การรับ-มอบ ในการกระจายฟักทองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกฟักทองในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา  11.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการรับ-มอบ...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปสู่ Oil Palm City ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา  09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปสู่ Oil Palm City...

Read More...

การลงพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid -19

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid -19 ดังนี้

1. เวลา 13.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน มอบนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 ให้กับฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง

2. เวลา 15.00 น. ณ บ้านปากน้ำ ม.1 ต.พะแสง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้กักตัวเพื่อเฝ้าระวังการจากความเสี่ยงได้รับเชื้อ Covid-19

3. เวลา 15.30 น. ณ ทีอาร์รีสอร์ท ม.1 ต.พะแสง ตรวจเยี่ยมสถานที่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง Local Quarantine (LQ) มีผู้กักตัว 33 คน

ณ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

 

 

   

        

Copyright 2011 การลงพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid -19.
Free Joomla Theme by Hostgator