IMAGE การลงพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid -19
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid -19 ดังนี้ 1. เวลา 13.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน...

Read More...
IMAGE การลงพื้นที่ของคณะทำงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา  09.00 น. นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานคณะทำงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะทำงานช่วยเหลือการปฏิบัติงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา  09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานช่วยเหลือการปฏิบัติงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ...

Read More...
IMAGE การรับ-มอบ ในการกระจายฟักทองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกฟักทองในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา  11.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการรับ-มอบ...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปสู่ Oil Palm City ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา  09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปสู่ Oil Palm City...

Read More...

การประชุมคณะทำงานช่วยเหลือการปฏิบัติงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา  09.30 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานช่วยเหลือการปฏิบัติงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ ด้านการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 31 หน่วยงาน โดยการประชุมดังกล่าวได้มีการประชุมผ่านโปรแกรม Cisco Webex แก่หน่วยงานที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมได้ด้วย ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่)

 

 

 

   

        

Copyright 2011 การประชุมคณะทำงานช่วยเหลือการปฏิบัติงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ.
Free Joomla Theme by Hostgator