IMAGE การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ...

Read More...
IMAGE การตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 17/2564
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

Read More...

จ.สุราษฎร์ธานี เร่งส่งเสริมวิสาหกิจชุมชุนแปรรูปตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและต่อยอดสินค้าเพื่อการาส่งออกสร้างรายการแก่เกษตรกร ภายใต้แนวคิด “วิถีชุมชนคนท่าเคย กะปิท่าเคย ภูมิปัญญาเคยขัดน้ำ”

วันที่ 20 กันยายน 2564

นนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ติดตามโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อส่งเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาและยกระดับเกษตรกรไปสู่นักธุรกิจเกษตร รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎรณ์ธานี เป็นแหล่งผลิตกะปิที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นวิถีชาวบ้าน ที่สำคัญหลักๆก็คือการทำกะปิ โดยในพื้นที่แห่งนี้นิยมทำกะปิขัดน้ำ ซึ่งเป็นวิถีของชุมชน มีภูมิปัญญาโดดเด่นด้านการผลิตกะปิ หรือที่เรียกว่าเคยขัดน้ำเป็นการนำกะปิ (เคย) โดยนำเคยมาอัดแน่นในขวดโหล ปิดทับด้วยใบไม้แล้วใช้ไม้ไผ่เหลาบางๆ ขัดปิดทับด้านบน หมักทิ้งไว้ประมาณ 3-6 เดือน จะมีน้ำขึ้นมาด้านบน เรียกน้ำเคย มีรสชาติคล้ายน้ำปลา แต่จะหอมและอร่อยกว่า สามารถนำไปปรุงอาหารได้ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของตำบลท่าเคย รวมถึงการทำประมงพื้นบ้าน สิ่งเหล่านี้ทางจังหวัดได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปเป็นแนวคิดไปต่อยอดฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ชุมชน ด้วยการพัฒนาทักษะความรู้จากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้เสริม เพิ่มความมั่งคงให้กับสินค้าประเภทอาหารและขยายช่องทางการตลาด รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายบูรณาการทำงานในชุมชนร่วมกันให้เกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการพัฒนากะปิด้วยการแปรรูปเป็นกะปิผงและเป็นซอสกะปิ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า

นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นน้ำพริก น้ำพริกเผากุ้งเป็นผลิตภัณฑ์จากทะเลเกือบทั้งหมด กุ้งฝอย กุ้งตัวใหญ่ กุ้งหวาน ถ้าพัฒนาในขั้นต่อไป ต้องนำเข้ากระบวนการพัฒนาเชิงคุณภาพ ต้อง มี อย. และส่งต่อของมาตรฐาน มสช.ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งตรงนี้จะเป็นที่ยอมรับมากขึ้น หากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทำถูกหลักอนามัย ที่มีคุณภาพ และที่สำคัญทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงของกลุ่ม ส่วนการผลิตมีพลังงานจังหวัดในส่วนที่เป็นเตาและตู้อบ ซึ่งจะทำให้กระบวนผลิตมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถผลิตได้ครั้งมากๆได้

ด้านนางวัณสุรีย์ สุวรรณรัตน์ ประธานวิสาหกิจชุมชุนแปรรูปตำบลท่าเคย กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชุนแปรรูปตำบลท่าเคย ได้มีการรวมกลุ่มชาวบ้านที่ทำกะปิโดยปัจจุบันมีสมาชิก 51 ราย ซึ่งการทำกะปิเคยหรือเคยขัดน้ำนั้น ได้ทำกันมาหลายชั่วอายุคน นับกว่า 200 ปี กะปิที่นี่จะเป็นกะปิที่มีลักษณะมีจุดเด่นเป็นกุ้งที่ได้มาจากปากน้ำท่าเคย กุ้งตัวโตๆ เนื้อเหนียวแน่น ทำกะปิแล้วกะปิก็จะหอมอร่อย เหมาะที่จะเอามาปรุงอาหาร ทำเป็นแกงหรือทำน้ำพริก พื้นที่นี่จะนำกะปิไปใส่ในโอ่งปิดด้วยใบตาลแล้วขัดด้วยไม้ไผ่ ทิ้งไว้นาน ยิ่งนานยิ่งอร่อย ส่วนจะกักน้ำไว้ 5 - 6 เดือน จึงนำมาจำหน่าย เมื่อน้ำในเนื้อกะปิขึ้นมาอยู่ในปากโอ่งหมดแล้ว จากนั้นก็จะคว่ำโอ่งเอาน้ำออก น้ำนั้นคือน้ำเคยเป็นน้ำเคยที่อร่อยมาก เพื่อนำไปปรุงอาหาร และทางวิสาหกิจอยากจะอนุรักษ์กะปิท่าเคยเอาไว้ เพื่อจะเป็นอาชีพของชาวบ้านในละแวกนี้ให้รุ่นสู่รุ่นต่อไป.

ณ นย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตำบลท่าเคย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564 โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดฯ ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 เพื่อให้เกิดการประสานงานและบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัดอย่างมีเอกภาพ รวมถึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ในการนี้มีนายชัยพร นุภักดิ์ เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชุมดังกล่าวด้วย

ณ ห้องท่าวัง 2 โรงแรมวังใต้ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

การตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น.

นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประสบปัญหา มังคุดล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอบ้านนาเดิม ซึ่งทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ซึ่งในวันนี้มีหน่วยงานต่างๆ เช่น กองบิน 7 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.(สกต.) ฯลฯ ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนในการซื้อมังคุด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่กว่า 6 ตัน

ณ บ้านมะม่วงหวาน ม.1 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2564 (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา) ผ่านระบบ VCS ซึ่งการประชุมมีวาระพิจารณาในประเด็น
1.การขอคืนเงินงบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกลุ่มจังหวัดฯ จำนวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม เนื่องจากโครงการและกิจกรรมดังกล่าวไม่สามารถจัดได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ การขอใช้เงินเหลือจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 และการขอใช้เงินชดเชยงบประมาณที่พับไป จำนวน 3 โครงการ
3.การโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จำนวน 17 โครงการ

ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 17/2564

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 17/2564 ณ ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยคณะกรรมการฯ ได้นำเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาต่อไปนี้
1.มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.มาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงาน
3. การเคลื่อนย้ายแรงงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ของบริษัท แคร์ คอน จำกัด เพื่อมาทำงานอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4.ขออนุมัติใช้แบบหนังสือรับรองสำหรับนักท่องเที่ยวในระบบ Samui Plus Model / แบบการจองโรงแรมในระบบ Samui Extra Plus Hotel และระบบ She ของโครงการ Samui Plus Model
5.การปฎิบัติตามแผนเหตุพิทักษ์ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า กรณีศปก.อ. เกาะสมุย มีคำสั่งฯ เกี่ยวข้องกับมาตรการชั่วคราว สำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยให้มีผลบังคับเป็นคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6. ปรับปรุงมาตรการในโครงการ Samui Plus Model เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าร่วม Phuket Sandbox เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับพื้นที่นำร่องอื่น ( 7+7 ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7.ขอจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หรือสถานแยกกักกันในชุมชน (Community Isolation : CI ) เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์พักพิงอุ่นไอรัก ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจัดตั้งสถานที่กักกันโรค Local Quarantine (LQ ) ณ ศูนย์พักพิงไออุ่นรัก ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
8. ขอปรับโรงพยาบาลสนามท่าโรงช้าง (เดิม) เป็น Cohorts Ward เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการมากขึ้น และ ขอจัดตั้งโรงพยาบาล (ใหม่ ) เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียว ณ สนามแข่งรถ ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9.ขอสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสนามท่าโรงช้าง และสถานแยกกักกันในชุมชน (Community Isolation :CI ) ที่ศูนย์พักพิงอุ่นไอรัก ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
10. ขอสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ สนับสนุนโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11.ขอสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนหน่วยบริการ สาธารณสุข จุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรอง มูลนิธิ กู้ภัยและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกอำเภอ เช่น PPE ชุดกาวน์กันนำ้ ถุงมือ แมส แอลกอฮอล์ ฯลฯ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12.การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19
13. การดำเนินการเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) เดือนสิงหาคม อีก 4 ครั้ง ในกลุ่มประชากรเสี่ยง และสถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจโดยวิธี PT-PCR โดยการทำแบบรวมตัวอย่าง ( ป้ายหลังโพรงจมูก Pooled nasopharyngeal swab ) เพิ่มกลุ่มเป้าหมายในแคมป์คนงานจำนวน 10 ราย/อำเภอ
14. การบริหารจัดการควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมเฉพาะ โดยใช้หลักการ Bubble and Seal
15. อนุมัติใช้ชุด Antigen (Rapid Test) และชุด Antigen Test Kits รวมทั้งขอภาคเอกชนร่วมในการเก็บและตรวจตัวอย่าง โดยเบิกจ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือตามสิทธิ โดยมีแผนการดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก Active Case Finding ( ACF ) ตรวจโดยวิธี Antigen Test Kits หรือ Real-time PCR (RT-PCR)

ณ ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator