IMAGE การร่วมรับมอบสิงของบริจาค ชุดของใช้ประจำตัวผู้ป่วย COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลสนามสุราษฎร์ธานี
วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมรับมอบสิ่งของบริจาค...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2564 ณ...

Read More...
IMAGE พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) ประจำปี 2563
วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) ประจำปี 2563...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการพิจารณาออกโฉนดที่ดิน
วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...

การร่วมรับมอบสิงของบริจาค ชุดของใช้ประจำตัวผู้ป่วย COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลสนามสุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น.

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมรับมอบสิ่งของบริจาค ชุดของใช้ประจำตัวผู้ป่วย COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลสนามสุราษฎร์ธานี เป็นจำนวน 500 ชุด มูลค่า 60,000 บาท โดยมีนายนายพิสัณห์ เหมาะประมาณ ผจก สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด(co-op) เป็นตัวแทนผู้ร่วมบริจาค

ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณจำนวน 904 โครงการ งบประมาณรวม 1,821,923,542.34 บาท แบ่งเป็นโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 474 โครงการ งบประมาณ 1,474,351,618.81 บาท โครงการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหน่วยรับงบประมาณ 430 โครงการ งบประมาณ 347,571,923.53 บาท โดยการประชุมดังกล่าวได้มีการประชุมผ่านระบบ Application Zoom แก่หน่วยงานที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมได้และการประชุมดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีฉบับที่ 39 ด้วย ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) ประจำปี 2563

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย 1. นายธวัชชัย จิ๋วสุวรรณ สังกัด ศูนย์ อปพร.อบต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 2. นายสุรัตน์ สวัสดิ์วงศ์ สังกัด ศูนย์ อปพร.อบต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

ณ ห้องศรีสุราษฎร์ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2564

ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาออกโฉนดที่ดิน

วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดกรณีเมื่อมีปัญหาโต้แย้งเกี่ยวกับที่ดินระหว่างวัดกับกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2564

ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี

 

 

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator