ทำเนียบผู้บริหาร

 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายวิชวุทย์ จินโต
สายตรงผู้บริหาร  063-0829558

รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายประเวศ ไทยประยูร
สายตรงผู้บริหาร 063-9035149

รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม
สายตรงผู้บริหาร 063-9398985

รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายสาโรช กาญจนพงศ์
สายตรงผู้บริหาร 063-9035168

รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายศักดาพร รัตนสุภา
สายตรงผู้บริหาร 082-4188844

 

ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายมนตรา  พรมสินธุ
สายตรงผู้บริหาร 089-9739830

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม
สายตรงผู้บริหาร 089-2031440


ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ
รายนาม - รายพระนาม
จาก พ.ศ.
ถึง พ.ศ.
1.
พระยาวรฤทธิ์ฤาไชย (คออยู่ตี๋ ณ ระนอง)
ร.ศ.125 (2449)
2458
2.
พระยาชุมพรบุรีศรีสมุทเขต
2458
2459
3.
พระยาพิศาลสารเกษตร์
2459
2461
4.
พระยาวิชิตภักดีศรีสุราษฎร์ธานินทร์
2461
2463
5.
พระยาศรีมหาเกษตร
2463
2469
6.
พระยาสุราษฎร์ธานี
2469
2477
7.
พระบริบูรณ์วุฒิราษฎร์
2477
2481
8.
หลวงสฤษฏสาราลักษณ์
2481
2484
9.
หลวงอรรถกัลยาณวินิจ
2485
2485
10.
นายชลอ จารุจินดา
2485
2486
11.
หลวงเกษมประศาสน์
2486
2487
12.
ขุนสำราษราษฎร์บริรักษ์
2487
2487
13.
นายแม้น อรจันทร์
2487
2489
14.
ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์
2489
2492
15.
นายเลื่อน ไขแสง
2492
2496
16.
ขุนอักษรสารสิทธิ์
2496
2497
17.
นายจันทร์ สมบูรณ์กุล
2497
2501
18.
นายฉลอง รมิตานนท์
2501
2503
19.
นายประพันธ์ ณ พัทลุง
2503
2509
20.
นายพร บุญยะประสพ
2509
2511
21.
นายคล้าย จิตพิทักษ์
2511
2515
22.
นายอรุณ นาถะเดชะ
2515
2517
23.
นายอนันต์ สงวนนาม
2517
2519
24.
นายชลิต พิมลศิริ
2519
2521
25.
นายกาจ รักษ์มณี
2521
2522
26.
นายสนอง รอดโพธิ์ทอง
2522
2524
27.
นายไสว ศิริมงคล
2524
2526
28.
นายนิพนธ์ บุญญภัทโร
2526
2530
29.
นายวิโรจน์ ราชรักษ์
2530
2532
30.
นายดำริ วัฒนสิงหะ
2532
2533
31.
นายอนุ สงวนนาม
2533
2535
32.
นายประพัฒน์พงษ์ บำเพ็ญสิทธิ์
2535
2537
33.
นายประยูร พรหมพันธุ์
2537
2539
34.
นายปรีชา รักษ์คิด
2539
2540
35.
นายนิเวศน์ สมสกุล
2540
2541
36.
นายภุชงค์ รุ่งโรจน์
2541
2543
37.
นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ
2543
2544
38.
นายยงยุทธ ตะโกพร
2544
2545
39.
ม.ล.ประทีป จรูญโรจน
2545
2546
40.
นายธีระ โรจนพรพันธุ์
2546
2547
41.
นายวิจิตร วิชัยสาร
2547
2549
42.
ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว
2549
2550
43.
นายวินัย บัวประดิษฐ์
2550
2551
44.
นายประชา เตรัตน์
2551
2552
45.
นายดำริห์ บุญจริง
2552
2553
46.
นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล
2553
2555
47.
นายเชิดศักดิ์ ชูศรี
2555
2555
48.
นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ
2555
2558
49.
นายวงศศิริ พรหมชนะ
2558
2559
50.
นายอวยชัย อินทร์นาค
2559
2560
51.
นายวิชวุทย์ จินโต
1 ตุลาคม 2560
ปัจจุบัน

   

        

Copyright 2011 ผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator