ITA 2563

 O1 โครงสร้างหน่วยงาน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่ [ สำนักงานจังหวัด | ส่วนราชการอื่น ]  

O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  [ แผนพัฒนาจังหวัด 20 ปี | แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี | แผนปฏิบัติราชการประจำปี ]

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง [ สำนักงานจังหวัด | ส่วนราชการอื่น ]

 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

*  ข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* 25 แหล่งท่องเที่ยว แบกกล้องท่องสุราษฎร์

 

O8 Q&A

O9 Social Network

 

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

* สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  -  คู่มือการใช้งานระบบจองห้องประชุมออนไลน์

  -  คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  -  คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

  -  คู่มือการลา และแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตการลาประเภทต่าง ๆ 

* ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  -  คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทะเบียนชื่อบุคคลและการใช้คำนำหน้า

  -  คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาวุธปืน

  -  คู่มือในการบริหารท้องที่

  -  คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนประวัติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

* สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  -  คู่มือด้านงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

  -  คู่มือด้านกองกิจการชุมชนและบริการสังคม

  -  คู่มือการเขียนข้อเสนอการวิจัยกรมคุมประพฤติ

* สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

* สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

* สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  -  การออกใบอนุญาต/ใบรับรองเพื่อการน้ำเข้าส่งออกสัตว์น้ำด้วยระบบเอกสาร (Manual) กรณีเป็นใบอนุญาต/ใบรับรองที่มีค่าธรรมเนียม

  -  การออกใบอนุญาต/ใบรับรองเพื่อการน้ำเข้าส่งออกสัตว์น้ำด้วยระบบเอกสาร (Manual) กรณีเป็นใบอนุญาต/ใบรับรองที่ไม่มีค่าธรรมเนียม

  - การขึ้นทะเบียนสถานกักกันสัตว์น้ำ

  - การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตว์น้ำ)

  - การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตว์น้ำ)

* สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

* สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  - ข้อมูลสถิติการให้บริการงานออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน (กรณียื่นที่จังหวัด)

  - สถิติการให้บริการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

* สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี [บัตรเหรียญพิทักษ์ | ศูนย์ดำรงธรรม]

* ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

O17 E-Service

* สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  - ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

  - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

* สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  - ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ

* สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  - ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

* สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  - ระบบบำเหน็จบำนาญ

  - ระบบจ่ายตรงเงินเดือน

  - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  - ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

  - ระบบ GFMIS

  - ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการการรักษา

* สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  - ระบบตรวจสอบข้อมูลการกำหนดนัดรายงานตัวออนไลน์

* สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  - ระบบแจ้งความต้องการจ้างงานนักเรียน / นักศึกษา (Part-Time)

  - ระบบลงทะเบียนนักเรียน / นักศึกษา ทำงานช่วงปิดเทอม (Part-Time)

  - ระบบ smart job center

  - ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เนต

* สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  - ระบบบริการทางสังคม OSS

  - ระบบบัญชีเงินกองทุน

 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

* แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

* แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ประกาศ]

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ( ไทย | Eng )

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  -  หนังสือสั่งการให้ส่วนราชการดำเนินการตามรายงานผลการประเมิน ITA ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

  - นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

  ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สำคัญ มีดังนี้

1. ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. คู่มือการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563

 3. การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตหรือเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563

 4. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563

 5. ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 6. ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 7. ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง     

 8. ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 9. ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 10. ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการป้องกันกาขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 11. ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

   

        

Copyright 2011 ITA 2563.
Free Joomla Theme by Hostgator