IMAGE การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ...

Read More...
IMAGE การตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 17/2564
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

Read More...

การรับมอบข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น.

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายจำนงค์ สวัสดิ์วงศ์ หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็น ซึ่งนางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม นำมามอบให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ อำเภอพนม และอำเภอบ้านตาขุน

ณ พื้นที่อำเภอท่าชนะ อำเภอพนม และอำเภอบ้านตาขุน

 

 

การร่วมรับมอบสิงของบริจาค ชุดของใช้ประจำตัวผู้ป่วย COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลสนามสุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น.

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมรับมอบสิ่งของบริจาค ชุดของใช้ประจำตัวผู้ป่วย COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลสนามสุราษฎร์ธานี เป็นจำนวน 500 ชุด มูลค่า 60,000 บาท โดยมีนายนายพิสัณห์ เหมาะประมาณ ผจก สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด(co-op) เป็นตัวแทนผู้ร่วมบริจาค

ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีส่วนราชการส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) เข้าพิจารณา จำนวน 31 หน่วยงาน

ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณจำนวน 904 โครงการ งบประมาณรวม 1,821,923,542.34 บาท แบ่งเป็นโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 474 โครงการ งบประมาณ 1,474,351,618.81 บาท โครงการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหน่วยรับงบประมาณ 430 โครงการ งบประมาณ 347,571,923.53 บาท โดยการประชุมดังกล่าวได้มีการประชุมผ่านระบบ Application Zoom แก่หน่วยงานที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมได้และการประชุมดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีฉบับที่ 39 ด้วย ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator