IMAGE การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ...

Read More...
IMAGE การตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 17/2564
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

Read More...

การออกรายการ " ผู้ว่าฯคุยกับประชาชน " เพื่อประชาสัมพันธ์สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา  08.30 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกรายการ " ผู้ว่าฯคุยกับประชาชน " เพื่อประชาสัมพันธ์สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดและมาตรการแนวทางป้องกันและการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบเร่งด่วน ทั้งการจำกัดการแพร่ระบาดในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งในครอบครัว โรงงาน สถานที่ทำงาน และในโรงพยาบาล รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนภายในจังหวัดลงทะเบียนฉีดวัคซีนอีกด้วย

ณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การประชุมหารือวางแผนการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และกลุ่ม ๗ โรคเรื้อรัง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา  10.00 น. และเวลา 11.00 น.

นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมหารือวางแผนการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และกลุ่ม ๗ โรคเรื้อรัง ซึ่งจะมีการระดมทุกฝ่ายทั้ง อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น เร่งทำความเข้าใจและ ช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนในการลงทะเบียนผ่านแอพริเคชั่นหมอพร้อม เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ในการนี้ มีนายยุทธนา นิลกิจ รก.นอ.พนม นางสาวศริญดา ปาลคะเชนทร์ รก.นอ.บ้านตาขุน ปลัดอำเภอสาธารณสุขอำเภอ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้น้ำท้องที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.บ้านนาขุน และ ที่ว่าการ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในผู้ที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา  13.00 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในผู้ที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยตรวจสอบความพร้อมของโรงพยาบาลสนามในเรื่องของ การจัดสถานที่ ระบบปรับอากาศ/การเติมอากาศเข้า การระบายอากาศออก การรับผู้ป่วย และ Nurse Station ณ วัดพ่วง ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี และ ในเวลา 13.40 น. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมโครงการที่ได้รับงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ซึ่งมีจำนวน 2 โครงการ ในการนี้มีว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ นายแพทย์เอกชัย มุกดาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ปลัดอำเภอ รองนายก อบต.พลายวาส เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการลงพื้นที่ดังกล่าวด้วย

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ผ่านการประชุมทางไกลระบบ Gin conference

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา  10.30 น.

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี/ผอ.รมน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ผ่านการประชุมทางไกลระบบ Gin conference โดยมี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุม โดยประธานในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ได้ติดตามสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดติดขายแดนกับประเทศเมียนมาร์และประเทศมาเลเซีย กรณีของจังหวัดอื่นๆ ขอให้ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และการเปลี่ยนนายจ้างให้เข้มงวด โดยให้บูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งกอ.รมน.จังหวัด ตำรวจ ฝ่ายปกครอง แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่งด้วย ในการนี้มี รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท), สัสดีจังหวัด, จัดหางานจังหวัด และผู้แทนแรงงานจังหวัด เข้าร่วมประชุม ด้วย

ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา  09.30 น.

นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2564

ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator