IMAGE การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ...

Read More...
IMAGE การตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 17/2564
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

Read More...

การประชุมหารือวางแผนการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา  10.00 น.

นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมหารือวางแผนการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และกลุ่ม ๗ โรคเรื้อรัง ซึ่งจะมีการระดมทุกฝ่ายทั้ง อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น เร่งทำความเข้าใจและ ช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนในการลงทะเบียนผ่านแอพริเคชั่นหมอพร้อม และกำหนดแผนในการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ในการนี้มีนายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.สต. บุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้น้ำท้องที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

การประชุมการดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา  09.30 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมการดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในส่วนกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 17 คน ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในส่วนกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ คือ นายไพโรจน์ คล้ายทองคำ ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะส่งรายชื่อให้สำนักนายกรัฐมนตรีรับรองต่อไป ในการนี้มีนายสมชาย เลื่อนนก ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชน เป็นองค์กรสวัสดิการขุมชน จังหวัดสุราษฎรธานี ครั้งที่ 1 / 2564

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา  13.30 น.

นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชน เป็นองค์กรสวัสดิการขุมชน จังหวัดสุราษฎรธานี ครั้งที่ 1 / 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอและการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑ และข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอและการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ พ.ศ.๒๕๕๕

ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา  13.30 น.

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวาระประชุมที่สำคัญ คือ การพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น เพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 6 เกาะ และเขตเทศบาลนครเกาะสมุยจำนวน 2 เกาะ ในการนี้มีปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การรับมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ธนาคารกรุงเทพ,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา  09.30 น.

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และธนาคารกรุงเทพในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ณ ตู้ปันสุข บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนำมอบให้โรงพยาบาลสนามอีกส่วนหนึ่งด้วย ต่อมาเวลา 10:00 น. ณ ห้องศรีสุราษฎร์ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนรับมอบเงินจากเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก เพื่อมอบต่อให้กับโรงพยาบาล จำนวน 6 แห่ง เพื่อใช้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไป

ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี และห้องศรีสุราษฎร์ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator