IMAGE การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ...

Read More...
IMAGE การตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 17/2564
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

Read More...

พิธีเปิดที่ทำการใหม่ของธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. 

  นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการใหม่ของธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

การลงพื้นที่ตรวจสถานที่ที่ขออนุญาตปลูกสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

  นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหัวหน้าคณะในการลงพื้นที่ตรวจสถานที่ที่ขออนุญาตปลูกสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2563

  ณ เกาะพะลวย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรเอกชนเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่1/2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

  นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรเอกชนเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่1/2563

  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ภายใต้กลไก ก.บ.ภ.

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. 

  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายศักดาพร รัตนสุภา หัวหน้าสำนักงาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายสาขาตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาจังหวัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ภายใต้กลไก ก.บ.ภ.

  ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่

 

การร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศักดาพร รัตนสุภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสนั่น ณ นุวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ คนที่สาม เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ในการนี้นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้บรรยายสรุปความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator