IMAGE การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ...

Read More...
IMAGE การตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 17/2564
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

Read More...

การประชุมคณะทำงานบริหารพื้นที่อาคารศาลากลางและพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา  13.30 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารพื้นที่อาคารศาลากลางและพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้มีนายกล้าณรงค์ยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศุภโชค บัวทอง ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี นายเกรียงศักดิ์ มากมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจำนง สวัสดิ์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสำนวน ทองศรี จ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุริยา จิตเส้ง ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุธีระ ฤกษ์วัลย์ ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การรับมอบถังขยะจำนวน10ถัง เพื่อจะนำไปใช้ในสถานที่กักกัน (Local Quarantine : LQ) ในพื้นที่อำเภอพุนพิน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา  10.00 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และเหมืองแร่ มอบถัง ประเภท ขยะเปียก จำนวน 10 ถัง ให้กับอำเภอพุนพิน โดยมีนายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน เป็นผู้รับมอบ โดยถังขยะจำนวนดังกล่าวจะนำไปใช้ในสถานที่กักกัน (Local Quarantine : LQ) ในพื้นที่อำเภอพุนพินต่อไป ในการนี้มีนางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทน บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด ผู้แทน บริษัท ศิลาชัยสุราษฎร์ จำกัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ร่วมในการมอบสิ่งของดังกล่าวด้วย

ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอพุนพินที่ 7 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ (Kick Off) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา  14.00 น.

นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์ (Kick Off) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด - 19 ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่กักตัวสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยง (Local Quarantine)ณ โรงเรียน บ้านหนองม่วง (โรงเรียนปิดดำเนินการ) ม.4 ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สฎ ซึ่งมีผู้สังเกตอาการ จำนวน 5 คน ในการนี้มี นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร ผู้กำกับการ สภ.บ้านนาสาร ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับประธานฯ และร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ณ สนามหน้าที่ว่าการ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา  13.30 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเกษตรแบบแปลงใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 - พ.ศ.2564 จำนวน 117 แปลง จำแนกได้ดังนี้ 1.ด้านพืช จำนวน 102 แปลง 2.ด้านประมง จำนวน 7 แปลง 3.ด้านปศุสัตว์ จำนวน 8 แปลง ซึ่งการประชุมวันนี้ได้มีการพิจารณากลั่นกรองอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 36 โครงการ และการประชุมดังกล่าวได้มีการจัดการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting อีกด้วย ในการนี้มีนายชัยพร นุภักดิ์ เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางเพ็ญลดา สายสวัสดิ์ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

การร่วมรับชมการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ facebook live

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา  10.00 น.

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ facebook live โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม โดยที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2563 และ 2564, มาตรการรับมือสถานการณ์ฤดูฝนปี 2564 จำนวน 10 มาตรการ ซึ่งมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้เห็นชอบแล้ว, ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนของมาตรการรับมือสถานการณ์ฤดูฝนปี 2564 โดยประธานในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจในแผนงานนั้นๆ ด้วย ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั้น 3)

 

 

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator