IMAGE การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ...

Read More...
IMAGE การตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 17/2564
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

Read More...

การประชุมประชุมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "The Princess MahaChakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand 2020"

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. 

  นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประชุมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "The Princess MahaChakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand 2020" ทั้งนี้สมาคมจักรยานฯนำโดย พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย 

  ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 1 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย/ภาคใต้ชายแดนและแนวทางการดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. 

  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย/ภาคใต้ชายแดนและแนวทางการดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565

  ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. 

  นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

  ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. 

  นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ณ ห้องประชุมศรีวิชัย C ชั้น 2 โรงแรมวังใต้

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. 

  นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2563

  ณ ห้องประชุมศรีวิชัย C โรงแรมวังใต้ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

 

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator