IMAGE การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ...

Read More...
IMAGE การตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 17/2564
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

Read More...

การรับ-มอบ ในการกระจายฟักทองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกฟักทองในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา  11.30 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการรับ-มอบ ในการกระจายฟักทองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกฟักทองในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นการกระจายฟักทอง โดยผ่านส่วนราชการ กลุ่มองค์กรเกษตรกร เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนได้ซื้อฟักทองในราคาถูก โดยจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 10 บาท ซึ่งวันนี้มีจำนวนฟักทอง จำนวน 1 ตัน ซึ่งได้มีผู้จองสินค้าทั้งหมดแล้วและจะมีจำหน่ายพรุ่งนี้อีกจำนวน 2 ตัน ให้ประชาชนได้เลือกซื้อต่อไป ในการนี้มีท่านรอง ผวจ นายสุทธิพงศ์ คล้ายอุดม พ.อ สมศักดิ์ บุญชะรัตน์ รอง ผบ.มทบ 45 ดร ปรเมษฐ์ จินา รอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องร่วมในการรับ-มอบดังกล่าวด้วย

ณ บริเวณหน้าศูนย์ประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปสู่ Oil Palm City ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา  09.30 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปสู่ Oil Palm City ครั้งที่ 1/2564 และประชุมรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยการประชุมดังกล่าวได้จัดให้มีการประชุมผ่านออนไลน์ผ่านระบบ Webex Meetingt ด้วย ในการนี้มีนายสุริยันต์ บุญญานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา  10.00 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม โดยมีนายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย คณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่าน Application ZOOM Cloud Meetings โดยมีวาระการประชุมในเรื่องพิจารณาแผนปฏิบัติการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งคณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้กำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ โดยอาศัยตามพรบ. นโยบายการท่องเที่ยว มาตรา 10 (4) และมาตรา 17 เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่มีความเหมาะตามเกณฑ์พื้นฐาน โดยเป็นพื้นที่ ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง พร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) .

ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การประชุมคณะทำงานโครงการ "การพัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไช สู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมที่ยั่งยืน ในรูปแบบวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง" (College Of Agriculture, Marine and Costal Resource Innovation)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา  10.00 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการ "การพัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไช สู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมที่ยั่งยืน ในรูปแบบวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง" (College Of Agriculture, Marine and Costal Resource Innovation) ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีธานี ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมผ่านระบบ Application Zoom โดยมีนายเชาวพงศ์ ฐิติสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานโครงการฯ เป็นประธานในการประชุม ในการนี้มีนายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ (Kick Off) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด - 19

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา  15.00 น.

นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์ (Kick Off) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด - 19 ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี ส.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ. ในการนี้มี นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้กำกับการ สภ.เวียงสระ หน.สนง.ปภ.จ.สฎ.(สาขาพระแสง ปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับประธานฯ และร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ณ สนามหน้าที่ว่าการ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator