IMAGE การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ...

Read More...
IMAGE การตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 17/2564
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

Read More...

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา  09.00 น.

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการจัดสรรและบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ VCS

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา  15.00 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการจัดสรรและบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ VCS โดยมีนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม ในการนี้มีนายกล้าณรงค์ ยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจำนง สวัสดิ์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่)

 

 

การลงพื้นที่ของคณะทำงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา  09.00 น.

นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานคณะทำงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ จังหวัดสุราษฎร์ธานีของศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับจังหวัด เพื่อให้การประสานการปฏิบัติกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงแรงงาน(ศบ.รง) เกิดการ บูรณาการการปฏิบัติงานในพื้น ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดแผนการออกตรวจบูรณาการฯ ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมุ่งเน้นสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ ๑.ตรวจสอบและกำกับดูแล สถานประกอบการ ไม่ให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ๒ มาตรการป้องกันโรคฯ และแนวปฏิบัติในการจองและการได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคฯ ๓ มาตรการช่วยเหลือสถานประกอบการ/ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบฯ ในการนี้มี แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เจ้าหน้าที่สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สฎ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 8 ปลัดอำเภอ อ.เมืองฯ สวป.สภ.เมืองฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. เจ้าหน้าที่ ตม. เจ้าหน้าที่ สนง ประกันสังคม เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ จ่ากองร้อย อส.จ.สฎ 1 สมาชิก อส. และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมการตรวจบูรณาการฯ ดังกล่าว

ณ บริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็ตซ์ จำกัด และ บริษัท เกร็ตแก้ว กรีน จำกัด อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

การลงพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid -19

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid -19 ดังนี้

1. เวลา 13.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน มอบนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 ให้กับฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง

2. เวลา 15.00 น. ณ บ้านปากน้ำ ม.1 ต.พะแสง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้กักตัวเพื่อเฝ้าระวังการจากความเสี่ยงได้รับเชื้อ Covid-19

3. เวลา 15.30 น. ณ ทีอาร์รีสอร์ท ม.1 ต.พะแสง ตรวจเยี่ยมสถานที่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง Local Quarantine (LQ) มีผู้กักตัว 33 คน

ณ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

 

การประชุมคณะทำงานช่วยเหลือการปฏิบัติงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา  09.30 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานช่วยเหลือการปฏิบัติงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ ด้านการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 31 หน่วยงาน โดยการประชุมดังกล่าวได้มีการประชุมผ่านโปรแกรม Cisco Webex แก่หน่วยงานที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมได้ด้วย ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่)

 

 

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator