IMAGE การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ...

Read More...
IMAGE การตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 17/2564
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

Read More...

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 2

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา  09.00 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 2 ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนา ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาและโครงการระยะ 5 ปี และโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ในการนี้มีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายอัมรินทร์ นวลน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประชาคมแผนพัฒนาฯจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

พิธีเปิด และบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ( ชรบ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา  09.00 น.

นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ( ชรบ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

ณ กองร้อยอาสารักษาดิแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังการเปิดรับนักท่องเที่ยวของ 3 เกาะ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) ภายใต้รูปแบบ Samui Plus Model

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา  10.00 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังการเปิดรับนักท่องเที่ยวของ 3 เกาะ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) ภายใต้รูปแบบ Samui Plus Model เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ในประเด็นสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางแก้ไข และระบบIT ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Application Zoom) ในการนี้มีนายธีรพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย นายสนั่น ณ นุวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด นายสำนวน ทองศรี จ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) อำเภอเกาะสมุย นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย

ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ COMMAND CENTER (Samui+ Model) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น (ภาคใต้) ต่อผลการศึกษาโครงการจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา  09.00 น.

นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น (ภาคใต้) ต่อผลการศึกษาโครงการจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยกำหนดจัดประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น (ภาคใต้) ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภูมิภาคต่อผลการศึกษาของโครงการ ร่างวิสัยทัศน์ ร่างประเด็นยุทธศาสตร์ (เบื้องต้น) สำหรับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566-2570) ให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ณ ห้องปฏิบัติงาน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

พิธีเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ "ศรีวิชัยแบรนด์"

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา  09.30 น.

นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ "ศรีวิชัยแบรนด์" ภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและศักยภาพทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นต่อไป

ณ ห้องทิวลิป 2 โรงแรมนิภาการ์เด้นท์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator