IMAGE การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ...

Read More...
IMAGE การตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 17/2564
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

Read More...

การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา  13.30 น.

นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564 ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น โครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ การเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น

ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 18 (18th Chief Ministers and Governors' Forum : CMGF) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา  08.30 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 18 (18th Chief Ministers and Governors' Forum : CMGF) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แผนงาน IMT-GT โดยมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเลขานุการ ในการนี้มีนายสนั่น ณ นุวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย

ณ ้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กพร.ปจ.สฎ.) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา  09.30 น.

นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กพร.ปจ.สฎ.) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2564 รวมทั้งพิจารณาการขับเคลื่อนและการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2565-2570

ณ ห้องนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา  13.00 น.

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting ในการนี้มีนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอัมรินทร์ นวลน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของจังหวัดฯและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 16/2564

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา  10.00 น.

นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 16/2564

ณ ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

More Articles...

  1. การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 2
  2. พิธีเปิด และบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ( ชรบ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  3. การประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น (ภาคใต้) ต่อผลการศึกษาโครงการจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570)
  4. การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังการเปิดรับนักท่องเที่ยวของ 3 เกาะ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) ภายใต้รูปแบบ Samui Plus Model

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator