IMAGE การประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ครั้งที่ 6/2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปสู่ Oil Palm City ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปสู่ Oil Palm...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 10/2564
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...
IMAGE การตรวจติดตามผลการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจติดตามผลการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)...

Read More...

การตรวจติดตามผลการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.

นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจติดตามผลการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ซึ่งได้เน้นย้ำการบริหารจัดการวัคซีน โดยให้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนตามเป้าหมาย และตรวจติดตามผลการเปิดเรียนแบบ On-site ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอชัยบุรี ได้แก่ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ, โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง และโรงเรียนชัยบุรีพิทยา ในการนี้มี นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี, นายไชยา ไชยชนะ สาธารณสุขอำเภอชัยบุรี, ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการตรวจติดตามดังกล่าวด้วย

ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

   

        

Copyright 2011 การตรวจติดตามผลการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19).
Free Joomla Theme by Hostgator