IMAGE การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ...

Read More...
IMAGE การตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลิตผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 17/2564
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

Read More...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบน้ำมันพืช รินทิพย์ จำนวน 600 ถุง จากผู้แทนบริษัท นิวไอโอดีเซล จำกัด

วันที่ 3 สิงหาคม 2564

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบน้ำมันพืช รินทิพย์ จำนวน 600 ถุง จากผู้แทนบริษัท นิวไอโอดีเซล จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการ "ตู้ปันสุข" และนอกจากนี้บริษัท นิวไอโอดีเซล จำกัด ยังได้มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ด้วย

ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

   

        

Copyright 2011 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบน้ำมันพืช รินทิพย์ จำนวน 600 ถุง จากผู้แทนบริษัท นิวไอโอดีเซล จำกัด.
Free Joomla Theme by Hostgator