รับมอบแอลกอฮอล์ 72% จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,500 ลิตร

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลัดจังหวัดฯ สาธารณสุขจังหวัดฯ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ และหัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ เป็นผู้รับมอบแอลกอฮอล์ 72% จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,500 ลิตร ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 


ในการนี้ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้แทนของสภากาชาดไทย ในการรับมอบแอลกอฮอล์ดังกล่าว เพื่อมอบต่อให้แก่ ศูนย์ราชการ ต่าง ๆ ภายในจังหวัดฯ จำนวน 500 ลิตร ประกอบด้วย มูลนิธิกุศลศรัทธา 240 ลิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 60 ลิตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 90 ลิตร กองร้อย อ.ส. 30 ลิตร และกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี 60 ลิตร และมอบต่อให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯจำนวน 2,000 ลิตร ด้วย

Copyright 2021 ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสุราษฎร์ธานี